Deducció de la quota col·legial

Deducció a la Declaració de Renda de les quotes de col·legiació

EdC

Article de Tràmitpinos

 

Cal diferenciar el tractament de les quotes, a efectes de la seva deducció, segons si els nostres ingressos són per Rendiments del Treball o per Activitat Professional.

1. Si som assalariats, les quotes a col·legis professionals son deduïbles, amb un límit de 500,00€ anuals, només si la col·legiació té caràcter obligatori per a l’exercici del treball. En el cas del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, en no tenir caràcter obligatori, no són deduïbles.

2. En cas d’activitat professional, seran deduïbles totes les despeses que estiguin vinculades a l’activitat econòmica, per tant les quotes són deduïbles. S’hauran d’incloure a la partida “d’altres conceptes/despeses deduïbles” on han de figurar les quotes satisfetes a corporacions, cambres i associacions empresarials constituïdes legalment.

 

Control de la Seguretat Social als empresaris/professionals que fan altes i baixes d’autònoms

Darrerament, i degut a la crisi,  s’ha tornat habitual que alguns empresaris i professionals vagin alternant els períodes d’alta d’activitat (IAE) i d’autònoms amb períodes de baixa, per adaptar-ho al volum de feina i, sobretot, per deixar de pagar les cotitzacions a la Seguretat Social durant alguns mesos.

S’ha tingut coneixement que, havent detectat aquest fet, la Tresoreria de la Seguretat Social es planteja procedir, en uns mesos, a informar a la Inspecció per tal que revisi aquestes situacions amb el que això podria comportar de fer cotitzar pels mesos que, havent estat de baixa, es demostrés que realment s’havia treballat, amb imposició de les oportunes sancions.

 One Comment

  1. Eduardo Amaro wrote:

    ¿Podrían aportar esta misma noticia también en castellano? Sería de gran utilidad saber como puedo desgravarme las cuotas del colegio al igual que los compañeros catalanes.
    Muchas gracias.

    Eduardo Amaro. Núm colegiado: 301