Formació continuada / Formación continua…

FORMACIÓ CONTINUADA al Col·legi Oficial del Disseny Gràfic de Catalunya

SETEMBRE-DESEMBRE

Encara que moltes vegades ens truquen per saber quins cursos impartim en aquest “col·legi” després d’explicar que un “Col·legi Oficial” no és una escola, els plantegem que sí, que certament fem una mica de formació però només aquella que es plantegi com reciclatge puntual, actualització necessària o la vinculada a novetats concretes …, aquesta també és una de les obligacions dels Col·legis Oficials envers les seves disciplines i els professionals …

… Això el que recollim en els cursos que s’impartiran de setembre a desembre. Si us semblen interessants no dubteu en demanar informació i estigueu atents tant a la home del Col·legi -www.dissenygrafic.org-, com al Facebook, o propers Nius …, anirem concretant la informació …, de moment i per obrir boca , un apunt del menú formatiu!

——-

FORMACIÓN CONTINUA en “El Colegio Oficial del Diseño Gráfico”

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

Aunque muchas veces nos llaman para saber qué cursos impartimos en este “colegio” tras explicar que un “Colegio Oficial” no es una escuela, les planteamos que sí, que ciertamente hacemos algo de formación pero sólo aquella que se plantee como reciclaje puntual, actualización necesaria o la vinculada a novedades concretas…, esa también es una de las obligaciones de los Colegios Oficiales para con sus disciplinas y los profesionales…

…esto lo que recogemos en los cursos que se impartirán de septiembre a diciembre. Si os parecen interesantes no dudéis en pedir información y estad atentos tanto a la home de del Col·legi –www.dissenygrafic.org-, como al facebook, o a próximos Nius…, iremos concretando la información…, de momento y para abrir boca, un apunte del menú formativo!

————–

INTRODUCCIÓ MAQUETACIÓ PER PANTALLES

Maquetació amb HTML i CSS per a dissenyadors i professionals editorials

Nivell 1 – Introducció

8 hores

En els últims anys s’ha convertit en fonamental per a un maquetador o dissenyador editorial el dominar la maquetació per a entorns digitals.

En aquest seminari s’introduiran les claus per iniciar-se en la maquetació amb els estàndards de maquetació per a pantalles (HTML i CSS). Aquests nous coneixements permetran als participants iniciar amb bon peu en el disseny per a pantalles i poder afrontar futurs projectes de disseny web o d’aplicacions per a dispositius mòbils.

Ideat per a dissenyadors sense nocions de maquetació web o amb coneixements antiquats de la matèria.

INTRODUCCIÓN MAQUETACIÓN PARA PANTALLAS

Maquetación con HTML y CSS para diseñadores y profesionales editoriales

Nivel 1 – Introducción

8 horas

En los últimos años se ha convertido en fundamental para un maquetador o diseñador editorial el dominar la maquetación para entornos digitales.

En este seminario se introducirán las claves para iniciarse en la maquetación con los estándares de maquetación para pantallas (Html y css). Estos nuevos conocimientos permitirán a los participantes iniciarse con buen pie en el diseño para pantallas y poder afrontar futuros proyectos de diseño web o de aplicaciones para dispositivos móviles.

Ideado para diseñadores sin nociones de maquetación web o con conocimientos anticuados de la materia.

—————

EBOOKS

Creació de llibres electrònics (2a edició)

8 hores

Els llibres electrònics són ja una realitat en el mercat i plantegem aquest seminari per a dissenyadors del sector editorial que vulguin aprendre les pautes i processos per aconseguir preparar llibres electrònics aptes per a la seva correcta distribució

EBOOKS

Creación de libros electrónicos (2ª edición)

8 horas

Los libros electrónicos son ya una realidad en el mercado y planteamos este seminario para diseñadores del sector editorial que deseen aprender las pautas y procesos para conseguir preparar libros electrónicos aptos para su correcta distribución

———–

Responsive DESIGN / DISSENY FLEXIBLE

Maquetació amb HTML i CSS per a dissenyadors i professionals editorials

Nivell 2 – Creació de llocs web adaptables (responsive design)

8 hores

En aquest segon nivell d’aprenentatge s’introduiran les pautes per a la creació d’estructures i dissenys web adaptables a qualsevol dispositiu mòbil utilitzant les últimes tecnologies HTML5 i CSS3. També s’introduiran les pautes que hauran de tenir en compte a l’hora de plantejar el disseny previ del lloc web o aplicació.

RESPONSIVE DESIGN / DISEÑO FLEXIBLE

Maquetación con HTML y CSS para diseñadores y profesionales editoriales

Nivel 2 – Creación de sitios web adaptables (responsive design)

8 horas

En este segundo nivel de aprendizaje se introducirán las pautas para la creación de estructuras y diseños web adaptables a cualquier dispositivo móvil utilizando las últimas tecnologías HTML5 y CSS3. También se introducirán las pautas que se deberán tener en cuenta a la hora de plantear el diseño previo del sitio web o aplicación.

————————–

Octubre – Inici escola en línia

PUBLICACIONS DIGITALS

Creació de publicacions per a tauletes (DPS) – ONLINE

2 setmanes (2 hores al dia de material) 20 hores lectives + assessorament en línia i projecte final tutoritzat. Última sessió presencial per a resolució de problemàtiques i revisió de projectes.

Dissenyat per a tots aquells dissenyadors que vulguin aprendre a realitzar revistes digitals per a tauletes mitjançant l’Adobe Digital Publishing Suite.

Octubre – Inicio escuela online

PUBLICACIONES DIGITALES

Creación de publicaciones para tabletas (DPS) – ONLINE

2 semanas (2 horas al día de material) 20 horas lectivas + asesoramiento en línea y proyecto final tutorado. Última sesión presencial para resolución de problemáticas y revisión de proyectos.

Diseñado para todos aquellos diseñadores que deseen aprender a realizar revistas digitales para tabletas mediante el Adobe Digital Publishing Suite.

——————–

RECICLATGE DE PROGRAMARI

Reciclatge i principals novetats del programari habitual de treball per a dissenyadors

Photoshop CC / Illustrator CC / InDesign CC

8 hores

Pensat per a dissenyadors i maquetadors que desconeguin les novetats de les últimes versions dels programes d’edició i disseny principals.

En els últims anys Adobe ha incorporat infinitat de novetats en els seus programes. Els professionals en ocasions no disposen del temps suficient per informar-se i començar a aprofitar els avantatges de les noves funcions. Hem estudiat a fons totes aquelles novetats que et poden ajudar a ser més productiu en les teves tasques de producció.

A més aprendran les noves funcions i avantatges de l’Adobe Creative Cloud.

RECICLAJE DE SOFTWARE

Reciclaje y principales novedades del software habitual de trabajo para diseñadores

Photoshop CC / Illustrator CC / InDesign CC

8 horas

Pensado para diseñadores y maquetadores que desconozcan las novedades de las últimas versiones de los programas de edición y diseño principales.

En los últimos años Adobe ha incorporado infinidad de novedades en sus programas. Los profesionales en ocasiones no disponen del tiempo suficiente para informarse y comenzar a aprovechar las ventajas de las nuevas funciones. Hemos estudiado a fondo todas aquellas novedades que te pueden ayudar a ser más productivo en tus tareas de producción.

Además aprenderán las nuevas funciones y ventajas de la Adobe Creative Cloud.

———————–

WORDPRESS (2 ª Edició)

Nivell 1 – Instal·lació i administració de llocs web dinàmics amb gestors de contingut (WordPress)

8 hores

Segona edició del curs per iniciar-se en el desenvolupament web dinàmic amb el gestor de continguts més estès en l’actualitat: WordPress.

Aquest curs està ideat per a professionals sense coneixements en la creació de llocs dinàmics. Aprendran a instal·lar, configurar i administrar un lloc web dinàmic, així com coneixements teòrics de tecnologies web com l’PHP.

En els següents nivells s’aprendrà a desenvolupar temes a partir del disseny.

Aquests coneixements poden ajudar els dissenyadors a crear els seus propis portfolis i iniciar-se en el disseny de llocs web i de quina manera treballar en equip amb programadors.

WORDPRESS (2ª Edición)

Nivel 1 – Instalación y administración de sitios web dinámicos con gestores de contenido (WordPress)

8 horas

Segunda edición del curso para iniciarse en el desarrollo web dinámico con el gestor de contenidos más extendido en la actualidad: WordPress.

Este curso esta ideado para profesionales sin conocimientos en la creación de sitios dinámicos. Aprenderán a instalar, configurar y administrar un sitio web dinámico, así como conocimientos teóricos de tecnologías web como el PHP.

En los siguientes niveles se aprenderá a desarrollar temas a partir del diseño.

Estos conocimientos pueden ayudar a los diseñadores a crear sus propios portfolios e iniciarse en el diseño de sitios web y de qué forma trabajar en equipo con programadores.

——————————

ARTS FINALS / PREIMPRESSIÓ PER DISSENYADORS

Preparació d’arts finals per a la correcta reproducció segons el sistema d’impressió

8 hores

Aquest curs està pensat per a estudiants recent llicenciats o que estiguin cursant estudis de disseny. És fonamental per a un dissenyador conèixer els processos per adequar un disseny al sistema de impressió escollit. Sol ser una assignatura pendent conèixer lloes aspectes tècnics que condicionen la reproducció d’un disseny. Aprendrem a preparar matrius digitals (PDFs) adequats segons cada un dels sistemes de reproducció habituals (òfset, serigrafia, tampografia, impressió digital etc …)

No oblidarem preparar també documents per a la correcta reproducció en pantalles i dispositius mòbils.

ARTES FINALES / PREIMPRESIÓN PARA DISEÑADORES

Preparación de artes finales para su correcta reproducción según el sistema de impresión

8 horas

Este curso está pensado para estudiantes recién licenciados o que estén cursando estudios de diseño. Es fundamental para un diseñador conocer los procesos para adecuar un diseño al sistema de impresión elegido. Suele ser una asignatura pendiente conocer los aspectos técnicos que condicionan la reproducción de un diseño. Aprenderemos a preparar matrices digitales (PDFs) adecuados según cada uno de los sistemas de reproducción habituales ( óffset, serigrafía, tampografía, impresión digital, etc…)

No olvidaremos preparar también documentos para su correcta reproducción en pantallas y dispositivos móviles.

——————–

XARXES SOCIALS I PLATAFORMES WEB / EINES PER DONAR-TE A CONÈIXER COM A DISSENYADOR

8 hores

Aprèn a potenciar la teva presència a la xarxa mitjançant les xarxes socials principals i les plataformes de distribució i presència en línia. Facebook – Twitter – Linkedin – Behance – Youtube – Vimeo ….

No aprofitar els avantatges que ens ofereixen les aplicacions en línia és sens dubte tancar una porta a un possible creixement del nostre negoci.

En aquestes dues sessions ens centrarem en els sistemes que ens permetin donar-nos a conèixer i explicar als altres que fem i com. A més descobrirem algunes aplicacions que ens permetin crear portfolis en línia i altres utilitats interessants.

REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS WEB / HERRAMIENTAS PARA DARTE A CONOCER COMO DISEÑADOR

8 horas

Aprende a potenciar tu presencia en la red mediante las redes sociales principales y las plataformas de distribución y presencia en línea. Facebook – Twitter – Linkedin – Behance – Youtube – Vimeo ….

No aprovechar las ventajas que nos ofrecen los aplicativos online es sin duda cerrar una

puerta a un posible crecimiento de nuestro negocio.

En estas dos sesiones nos centraremos en los sistemas que nos permitan darnos a conocer y explicar a los demás que hacemos y como. Además descubriremos algunas aplicaciones que nos permitan crear portfolios en línea y otras utilidades interesantes.

———————-

WORDPRESS – CREACIÓ DE TEMES

Nivell 2 – Creació de temes a partir d’un disseny previ (WordPress)

8 hores

Pensat per conèixer els sistemes que permetin a un dissenyador preparar un disseny web per al posterior desenvolupament d’un lloc web dinàmic amb gestor de continguts (WordPress).

Aprendrem les pautes per plantejar dissenys aptes per a la creació d’un tema per a gestors de contingut (WordPress)

WORDPRESS – CREACIÓN DE TEMAS

Nivel 2 – Creación de temas a partir de un diseño previo (WordPress)

8 horas

Pensado para conocer los sistemas que permitan a un diseñador preparar un diseño web para el posterior desarrollo de un sitio web dinámico con gestor de contenidos (WordPress).

Aprenderemos las pautas para plantear diseños aptos para la creación de un tema para gestores de contenido (WordPress)