Intercol·legial / Intercolegial


Assemblea general de la Intercol·legial

Millorar el model de tutela i de responsabilitat actual dels Col·legis Oficials sobre les professions rellevants per a la societat i per als mateixos professionals calia, així ho va plantejar la llei de Col·legis Professionals a Catalunya i així hem anat ajustant o creant les formes adequades per a satisfer aquests interessos i necessitats …, per coordinar esforços, defensar la professionalitat i salvaguardar al conjunt de la societat neix  l’Intercol·legial, una associació de gairebé tots els Col·legis Oficials de Catalunya, de tots els importants, que agrupa més de 200.000 professionals del més alt rang formatiu i de les majors responsabilitats professionals que puguem imaginar.

Mentre per una banda el govern central sembla que vol la desregulació de tot el que es regula, i mira a la “tirania dels mercats” com el model que sens dubte, segons el seu argumentari, tant bé ens ha fet en aquests últims anys!. Per contra la Generalitat, els seus representants, i destacats representants de la societat civil reconeixen de forma clara i militant com la seva aposta i ideari el de la regulació dels professionals i el de la clarificació dels serveis oferts per millora del bé comú … de la mà dels Col·legis Oficials. En aquesta línia estem i aquest és un altre front de reivindicació en què el Disseny Gràfic no pot deixar de participar reconegut com a actor transversal de la visualització de la nostra realitat i de la seva comunicació global. Aquí se’ns necessita i aquí també estem!

Units els professionals de diferents disciplines i units els professionals del Disseny Gràfic podrem, més fàcil i eficaçment, defensar les nostres disciplines, assumir els nostres deures i exigir les nostres responsabilitats … Junts hi guanyem tots!

————————

Asamblea general de la Intercolegial

Mejorar el modelo de tutela y de responsabilidad actual de los Colegios Oficiales sobre las profesiones relevantes para la sociedad y para los propios profesionales era necesario, así lo planteó la ley de Colegios Profesionales en Cataluña y así hemos ido ajustando o creando las formas adecuadas para satisfacer esos intereses y necesidades…, para coordinar esfuerzos, defender la profesionalidad y salvaguardar al conjunto de la sociedad nace la Intercolegial, una asociación de casi todos los Colegios Oficiales de Cataluña, de todos los importantes, que agrupa a más de 200.000 profesionales del más alto rango formativo y de las mayores responsabilidades profesionales que podamos imaginar.

Mientras por una parte el gobierno central parece que quiere la desregulación de todo lo regulado, y mira a la “tiranía de los mercados” como el modelo que sin duda, según su argumentario, tanto bien nos ha hecho en estos últimos años!. Por el contrario la Generalitat, sus representantes, y destacados representantes de la sociedad civil reconocen de forma clara y militante como su apuesta e ideario el de la regulación de los profesionales y el de la clarificación de los servicios ofertados para mejora del bien común… de la mano de los Colegios Oficiales. En esta línea estamos y este es otro frente de reivindicación en el que el Diseño Gráfico no puede dejar de participar reconocido como actor transversal de la visualización de nuestra realidad y de su comunicación global. Ahí se nos necesita y ahí también estamos!!!

Unidos los profesionales de distintas disciplinas y unidos los profesionales del Diseño Gráfico podremos, más fácil y eficazmente, defender nuestras disciplinas, asumir nuestros deberes y exigir nuestras responsabilidades… Juntos ganamos todos!